Przychodnia

Od 1998 r. niesiemy zwierz?tom pomoc medyczn? oraz sprawujemy nad nimi opiek? profilaktyczn?.

Zg??aszaj? si? do nas psy, koty, króliki, fretki oraz inne stworzenia du??e i ma??e.

Kieruj?c si? pasj? i ch?ci? zwi?kszenia mo??liwo??ci pomocy zwierzakom oraz pragnieniem podniesienia komfortu dla nich oraz ich w??a??cicieli, w 2008 r. zosta?? oddany do u??ytku nowy budynek w którym mie??ci si?

Przychodnia Weterynaryjna "O?TASZY??SKA"

Mi?dzy innymi udogodnieniami, dziaj? ju??

SZPITAL DLA ZWIERZ?T

oraz

POGOTOWIE WETERYNARYJNE 24h.

Nasz? misj? jest nie??? pomoc weterynaryjn? wykorzystuj?c do maksimum potencja?? naszej wiedzy, umiej?tno??ci i mo??liwo??ci.

Serdecznie zapraszamy!